گرده بینه

  1. خانه
  2. برگه‌ها

گرده بینه

به تنه درختان که گرد است گردبینه میگویند از گردبینه برای تیر ساختمانی و ستون استفاده می‌شود. هم اکنون گردبینه کاج از روسیه وارد ایران می شود.از گردبینه برای ساخت…