سردخانه و کارخانه بسته بندی و سورتینگ بم

سردخانه و کارخانه بسته بندی و سورتینگ در دست احداث بم