زالزالک زرد

زالزالک

زالزالک با نام علمی Crataegus از تیره گل سرخیان میباشد. ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز تنوع گونه های زالزالک مطرح است. این نوع از میوه ها از قرن…