میوه خشک شده نسترن

  1. خانه
  2. صفحات
میوه گل نسترن

میوه خشک شده گل نسترن

گیاه نسترن درختچه‌ کوچکی است با ارتفاع حداکثر 3 متر و برگ‌هایی شامل پنج تا هفت برگچه دندانه‌‌‌دار که به شکل بیضی نوک‌تیز بوده و گل‌ها به رنگ‌های گلی (قرمز…
فهرست