میوه‌های خشک شده نظیر سیب، پرتقال، برگه زردآلو و ...
صادرات انواع خشکبار و میوه‌های خشک شده
Dried
Fruits
صادرات انواع خرما نظیر مضافتی، کبکاب، کلوته و ... بهترین خرمای جنوب ایران
Iranian
Dates
صادرات انواع پسته‌های احمد آقایی، فندقی، کله قوچی صادرات بهترین پسته‌های ایران Pistachio تهیه شده از گوجه‌های درجه یک و اعلا صادرات رب گوجه با برند شنو
Tomato
Paste
انواع کشمش طلایی و تیزابی صادرات انواع کشمش ایرانی
Iranian
Raisin

Use our high quality products

Taj Gostar Kian Trading Company in addition to exporting and importing is also active in supporting and producing Iranian products such as dates, dried fruits, nuts and much more.

Leave to us what you want to import with confidence

Taj Gostar Kian Company, with over a decade of experience in importing various commodities, is proud to announce that we are distinguished by our commitment and experience.

Leave to us what you want to export with no worries

With years of experience in exporting different types of products, we assure you that we will be with you all the way of exporting your goods.

Experience full support with us

Leave to us your export and import and enjoy our full support and guidance along the way.

We guarantee the quality of services and products of our company

Products we export

Products we import

One of our most important products is Russian Sawnwood

Russian wood has fewer cracks and due to it’s elasticity and strength, it is carpenter’s favorite wood for the production of various types of artifacts and wooden products.

You can see what products we export and import from the below links

Menu